Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu http://www.babyzen.cz . S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující, přičemž vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi kupujícím, který je spotřebitelem a kupujícím, který spotřebitelem není.

Kupující – spotřebitel – je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen Kupující – spotřebitel).

Kupující – podnikatel – kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Podnikatelem se rozumí osoba, která není spotřebitelem, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen Kupující – podnikatel).

Prodávající – prodávajícím a zároveň provozovatelem internetového obchodu www.nej-hracky.cz je obchodní společnost BABY HOLDING s.r.o., se sídlem: Kúty 1950 760 01 Zlín, IČO: 60727349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 17111 (dále jen "Prodávající").

Kontaktní informace na naši společnost naleznete v sekci Kontakty, která tvoří součást těchto obchodních podmínek.

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).

Spotřebitelská smlouva - kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s jeho návrhem, tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Za závazné se považuje potvrzení elektronické (e-mail) nebo telefonické (do 48 hodin), které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky). Uzavřením kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím uvedené v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Odesláním své objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, jejích obsahu porozuměl a vyjadřuje s nimi souhlas. V závislosti na změně příslušných právních předpisů, jakož i obchodní politice prodávajícího, si prodávající BABY HOLDING s.r.o. vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Každou změnu a její účinnost oznámí prodávající (provozovatel) vhodným způsobem na internetových stránkách www.babyzen.cz, a také ve svých kamenných provozovnách.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, chráníme před zneužitím a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje můžete také měnit v sekci Váš účet.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace dostávat, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.
Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Způsoby plateb

a) platební kartou on-line (Visa, EC/MC, Maestro)
b) dobírkou (hotově při předání zboží)
c) převodem z účtu na účet
d) hotově (v případě osobního odběru v naši provozovně)

Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. Pokud kupující složí u prodávajícího požadovanou zálohu, prodávající vystaví kupujícímu doklad. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota složené zálohy odečtena.

Dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.

Bankovní převod - po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet. Zboží odesíláme až po obdržení platby s tím, že Vám sdělíme termín, kdy zásilka dorazí, jakmile nám peníze dorazí na náš bankovní účet. Pokud v objednávce zvolíte tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Celou objednávku i s těmito údaji je možno také vytisknout. Tytéž údaje Vám přijdou i elektronickou poštou, pokud jste do objednávky zadali kontaktní email. Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

Platební karty - on-line platba kartou (Visa, EC/MC, Maestro)

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu a bez jakýchkoli sankcí kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím/expedicí. Zrušení objednávky je kupující povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu e-mailem. Po závazném potvrzení objednávky tak může učinit jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

V případě, že zákazník chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50% z prodejní ceny produktu.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

 • Bez udání důvodu.
 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo zboží není skladem ani u dodavatele příp. výrobce . V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 14 pracovních dnů).

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad - faktura. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste si zboží objednali.
Obrázky u produktů mohou být u některých produktů pouze ilustrativní.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

K ceně zboží bude připočtena cena za dopravu zboží. Bližší informace o nákladech na dopravu zboží jsou uvedené v sekci Doprava. Jejich výše se může u jednotlivých objednávek lišit (výše závisí od zvoleného dopravce a zvoleného způsobu platby). Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem, slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení. Objednávky na zboží přijaté do 10:00 vyřizujeme v naprosté většině týž den, nejpozději následující pracovní den.
Každý produkt má uvedenou dobu dodání, zpravidla 2-10 dnů. I když většinu produktů máme skladem, výjimečně se může stát, že je tato doba překročena. V takovém případě Vás ihned kontaktujeme a dohodneme další postup.

Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má kupující (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo odstoupit od smlouvy nelze podle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku, uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Dle § 53 odst. 10 občanského zákoníku máme jako dodavatel (prodávající) nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, které se tímto spotřebitel zavazuje prodávajícímu uhradit. Platby za vrácené zboží na účet vedený v SR budou posílány s poplatky k tíži příjemce.

Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy v 14-ti denní lhůtě, je nutné mimo jiné dodržet následující podmínky:

 • zboží musí být v originálním (původním) obalu
 • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi
 • nesmí být poškozeno ani nést známky používání
 • nesmí být vyplněn záruční list a to ani částečně

Zboží zašlete jako běžnou zásilku na naši adresu. Doporučujeme zásilku pojistit. NEPOSÍLEJTE zboží na dobírku! Taková zásilka nebude převzata! Zboží zabalte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Přiložte kopii faktury a průvodní dopis, ze kterého je zřejmé, že se jedná o vrácení zboží. Uveďte i číslo účtu pro vrácení peněz. Adresa pro zaslání takovéhoto zboží je: BABY HOLDING s.r.o., Kúty 1950, 760 01 Zlín

Odstoupení od kupní smlouvy je účinné, pokud je písemný projev vůle kupujícího, kterým odstupuje od kupní smlouvy, doručen na adresu prodávajícího do 14 dnů od převzetí plnění zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v důsledku čeho nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, prodávající může uplatnit náhradu škody.

Při splnění výše uvedených podmínek bude navrácení peněz za vrácené zboží (nikoli za jeho zaslání!) uskutečněné bankovním převodem na Vámi oznámený účet nebo zasláním složenky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
Toto právo neslouží jako řešení dodání vadného zboží.

Dodací podmínky po ČR

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvního přepravce. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém a slovenském jazyce ( pokud to povaha výrobku vyžaduje ) a záruční list.

Dopravcem PPL s dobírkou

 1. při celkové hodnotě objednávky nad 3.000 Kč je poštovné zdarma (k objednávce bude účtováno pouze dobírkovné ve výši 50,- Kč)
 2. při celkové hodnotě objednávky pod 3.000 Kč bude účtováno poštovné ve výši 130 Kč (v této částce je zahrnuté dobírkovné 50,- Kč)

Dopravcem PPL po předchozím převodu bankou

 1. při celkové hodnotě objednávky nad 3.000 Kč je poštovné zdarma
 2. při celkové hodnotě objednávky pod 3.000 Kč bude účtováno poštovné ve výši 80 Kč

Dodací podmínky do SR

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 5 - 15 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvního přepravce: UPS nebo Slovenská pošta . Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém a slovenském jazyce a záruční list. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu úhrady a zvoleného dopravce. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník - aktuální ceník je uveden i na webových stránkách www.babyzen.cz v sekci DOPRAVA. Fakturace bude provedena v Eurech a to přepočtem aktuálního kurzu na Eura - na hlavní stránce (vrchní lišta) lze zvolit měnu EUR - následně se všechny ceny budou zobrazovat ve zvolené změně!!!

Dopravcem UPS nebo Slovenská pošta s dobírkou

 • při celkové hodnotě objednávky nad 5.000 Kč je poštovné ZDARMA
 • při celkové hodnotě objednávky pod 5.000 Kč bude účtováno poštovné ve výši 250 Kč

Dopravcem GLS po předchozím bankovním převodu

 • při celkové hodnotě objednávky nad 5.000 Kč je poštovné ZDARMA
 • při celkové hodnotě objednávky pod 5.000 Kč bude účtováno poštovné ve výši 200 Kč

Zásilka službou UPS nebo Slovenská pošta po předchozím převodu na náš účet vedený u FIO banky + cena bude přepočtena aktuálním kurzem na Eura

Doprava

V okamžiku odeslání balíku Vás emailem informujeme a na přání obdržíte i podací číslo zásilky. Pokud je zboží skladem, dodání pak obvykle probíhá následující pracovní den, takže ve většině případů obdržíte zásilku do 48 hodin v ČR a do 72 hodin v SR od objednání. Zboží zasíláme spediční společností UPS nebo Slovenská pošta. V případě, že Vás náš dopravce nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Dále může následovat druhé doručení po telefonické dohodě dopravce s vámi, pokud i to bude bezúspěšné posílá se zásilka zpět . Výjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě nás kontaktujte. Každý balík má své podací číslo a my zjistíme, kde je uložen.

Reklamační řád

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Odpovědnost za vady zboží (záruka)

Kupující je před prvním použitím výrobku povinen prostudovat záruční podmínky prodávajícího, včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy tak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci spotřebitelem (kupujícím). Prodejce odpovídá za výrobní vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR či výrobce. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky (spotřebitele), nikoliv pro firmy (nákup na IČ).


Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

 • neodborným použitím nebo nešetrným zacházením s výrobkem
 • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením věci (nebo jejích dílců) v důsledku používání
 • živelnými pohromami (např. vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy

Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu výrobku a nejde ani reklamovat!!!

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Vždy je třeba připojit popis charakteru vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na Vás. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního předání je předán ihned.

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být proto pojištěna.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může žádat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání věci, právo na výměnu věci nebo právo od kupní smlouvy odstoupit
 • jde-li o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem (pokud byl vystaven)!!!


Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Pro bližší informace, jak postupovat při reklamaci, nás prosím kontaktujte na telefonním čísle: +420 778 081 178 nebo na e-mail: info@babyholding.cz . Případné reklamace zasílejte výhradně na adresu: BABY HOLDING s.r.o., Kúty 1950, 760 01 Zlín